Ing. Miroslav Dado, PhD.

EKM

Odborný garant

Tel

+421 45 5206 864

Adresa

KVTM FEVT TU Zvolen
T.G.Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
Slovensko

Inžinierske vysokoškolské štúdium absolvoval na Technickej univerzite vo Zvolene, kde pôsobí na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky ako odborný asistent aj v súčasnosti. V rámci doktorandského štúdia, ktoré úspešne ukončil v roku 2005, sa vôbec ako jeden z prvých na Slovensku venoval pod odborným vedením prof. Zeleného problematike LCA v súvislosti s jej použitím vo vývoji produktov.
Vo svojej dizertačnej práci navrhol rámcový postup na zohľadnenie environmentálnych požiadaviek v procese vývoja špeciálneho lesného kolesového traktora, ktorý bol založený na výsledkoch LCA štúdie. V rámci pedagogického procesu odovzdáva svoje poznatky o LCA študentom prostredníctvom prednášok už takmer 10 rokov. V súčasnosti sa v rámci výskumnej činnosti venuje hlavne problematike ochrany a tvorby životného a pracovného prostredia so zameraním na identifikáciu, monitorovanie a hodnotenie rizikových faktorov.
Skúma možnosti uplatnenia princípov metódy LCA pri hodnotení kvality pracovného prostredia. V rámci publikačnej činnosti je autorom resp. spoluautorom viac ako 90 vedeckých a odborných prác, ktoré boli uverejnené a prezentované na domácich i zahraničných fórach.
Je aktívnym členom viacerých profesijných spoločností:

Slovenská ergonomická spoločnosť,
Slovenská asociácia BOZP a PO – odborná pracovná skupina Pracovné prostredie,
Slovenská akustická spoločnosť – odborná sekcia Hygienická problematika hluku a vibrácií,
Európska akustická asociácia.

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®