DIPO – OFFICE CRADLE

Popis produktu

Stolička DIPO OFFICE CRADLE bola v rámci didaktických pomôcok koncepčne navrhnutá pre ukážku použitia nástroja softwareovej LCA analýzy. Sedenie na taburete je dynamické, s cieľom stimulovať svalstvo chrbtice pomocou vedomého udržiavania rovnovážnej polohy. Je určené na krátkodobé vykonávanie pracovnej činnosti. Otočné sedenie je výškovo nastaviteľné od 41 do 53 cm.

Materiál

Základný materiál

  • Tvarovaná buková preglejka
  • Oceľ

Doplnkový materiál

  • Polypropylénový plast
  • Polyamidové klzáky
  • Plstený poťah

Povrchová úprava

  • Farba: polyuretánová červená
  • Rám: polyesterová prášková farba

Spojovací materiál

  • Nerezového kovanie

Rozmery

380 x 530 x 380

Hmotnosť

6,275 kg

Autori

Ukážka použitia ekm vo vývoji produktu

Použitá metóda: LCA soft

1. Krok

1. Krok – vytvorenie LCA modelu

Vytvorenie korektného modelu, v ktoromkoľvek zo sofistikovaných LCA softvérov vyžaduje vedomosti a schopnosti, ktoré sú nad rámec nielen každodenných kompetencií ale aj časových možností dizajnéra. Model zvyčajne vytvára LCA expert na základe dostupných informácií od dizajnéra. Ilustratívny model životného cyklu stoličky DIPPO OFFICE bol vytvorený v demoverzii softvérového balíka GaBi 6 (viď obrázok 1). Pri tvorbe modelu boli zohľadnené všetky významné procesy súvisiace s extrakciou surovín a spracovaním materiálov, ktoré sú potrebné na výrobu stoličky, keďže existuje racionálny predpoklad, že práve tieto etapy životného cyklu budú v najväčšej miere ovplyvňovať environmentálny profil stoličky.

Obr. 1 LCA model stoličky DIPPO OFFICE

Obr. 1 LCA model stoličky DIPPO OFFICE

Každý z hlavných procesov v sebe zahŕňa pomerne značný počet podprocesov, resp. jednotkových procesov.  Jednotkový proces je proces, ktorý sa už nedá rozložiť na ďalšie podprocesy. Napríklad v etape životného cyklu navrhovanej stoličky výroba komponentov je v procese výroba rámu zahrnutý podproces výroba nosného hriadeľa. Uvedený podproces bol namodelovaný prostredníctvom troch jednotkových procesov: delenie materiálu, sústruženiepovrchová úprava (viď obrázok 2). Jednotkové procesy sú medzi sebou prepojené prostredníctvom materiálových a energetických tokov, ktoré predstavujú vstupy (napr. elektrická energia) alebo výstupy (napr. tuhý aerosól – prach) jednotkového procesu. Pri modelovaní a kvantifikácií jednotlivých tokov sa využívajú údaje z databázy, ktorá je súčasťou softvéru. Výsledkom prvého kroku je súpis vstupných a výstupných tokov (inventarizačná tabuľka), ktoré tvoria LCA model.

Obr. 2 Modelovanie podprocesu výroba nosného hriadeľa

Obr. 2 Modelovanie podprocesu výroba nosného hriadeľa

2. Krok

2. Krok – hodnotenie environmentálneho profilu

Posudzovanie vplyvov životného cyklu (LCIA) nám umožňuje identifikovať a hodnotiť veľkosť a významnosť potenciálnych environmentálnych dopadov. Jednotlivé vstupné a výstupné toky z LCA modelu sú najprv priradené do jednotlivých kategórií vplyvov (klasifikácia) a následne sú ich potenciálne dopady kvantifikované prostredníctvom charakterizačných faktorov (charakterizácia). V rámci hodnotenia environmentálneho profilu umožňuje softvér GaBi 6 užívateľovi použiť viacero LCIA metód, napr. CML, TRACI, ReCiPe. Na obr. 3 je znázornený LCIA profil stoličky pomocou nasledovných indikátorov oblastí vplyvov: potenciál globálneho otepľovania (GWP), acidifikačný potenciál (AP), eutrofizačný potenciál (EP) a potenciál poškodenia ozónovej vrstvy (ODP).

Obr. 3 LCIA profil stoličky DIPPO OFFICE pre kategórie vplyvov globálne otepľovanie, acidifikácia, eutrofizácia a poškodenie ozónovej vrstvy

Obr. 3 LCIA profil stoličky DIPPO OFFICE pre kategórie vplyvov globálne otepľovanie, acidifikácia, eutrofizácia a poškodenie ozónovej vrstvy

3. Krok

3. Krok – modelovanie scenárov

Výsledky hodnotenia environmentálneho profilu potvrdili správnosť nášho predpokladu, že extrakcia surovín a výroba materiálov má z hľadiska životného cyklu navrhovanej stoličky najvýznamnejší dopad na životné prostredie. Ako kľúčový faktor sa potom z pohľadu dizajnéra javí výber a voľba materiálov použitých na jednotlivé komponenty stoličky. Voľba materiálu má značný nepriamy vplyv na životné prostredie. Významnosť tohto vplyvu je možné demonštrovať prostredníctvom modelovania scenárov , ktoré nám umožnia sledovať vplyv zmien rozličných parametrov LCA modelu na výsledný environmentálny profil stoličky. V súvislosti s voľbou materiálu je možné vytvoriť scenáre, v ktorých budeme napr.:
– meniť hmotnosť jednotlivých komponentov a tým meniť množstvo použitých materiálov,
– modelovať spôsoby prepravy surovín a materiálov (vzdialenosť, typ dopravného prostriedku),
– modelovať použiteľné technologické procesy spracovania a výroby materiálov a následne komponentov stoličky,
– modelovať aplikovateľné povrchové úpravy jednotlivých komponentov.
V súčasnosti už existujú komerčne dostupné riešenia založené na princípe integrácie CAD a LCA platforiem. Nástroj SustainabilityXpress je súčasťou CAD softvéru DS SolidWorks a obsahuje databázu životného cyklu GaBi. Po vytvorení 3D modelu stoličky (viď obrázok 4) je možné modelovať: výber materiálu jednotlivých komponentov, typ výrobného procesu, lokalizáciu výroby a používania. Environmentálny profil stoličky je definovaný prostredníctvom indikátorov: uhlíková stopa, acidifikácia, eutrofizácia a spotreba energie.

Obr. 4 3D model  stoličky DIPPO OFFICE v prostredí DS SolidWorks s aktivovaným nástrojom SustainabilityXpress

Obr. 4 3D model stoličky DIPPO OFFICE v prostredí DS SolidWorks s aktivovaným nástrojom SustainabilityXpress

Pre účely tejto prípadovej štúdie sme porovnali dve alternatívy materiálu sedáka (buk/borovica). Pre obidve alternatívy sme pri modelovaní predpokladali výrobu stoličky aj jej používanie v Európe. Výsledky hodnotenia environmentálneho profilu sú zrejmé z obrázkov 5 a 6.

Obr. 5 Hodnotenie dopadov na životné prostredie pre sedák vyrobený z buku

Obr. 5 Hodnotenie dopadov na životné prostredie pre sedák vyrobený z buku


Obr. 6 Hodnotenie dopadov na životné prostredie pre sedák vyrobený z borovice

Obr. 6 Hodnotenie dopadov na životné prostredie pre sedák vyrobený z borovice

Sedadlo

Sedadlo:

Farba s polyuretánom, Tvarovaná buková preglejka ro – 750 kg/m³
Objem: V=864cm³
Hmotnosť: m=0,648 kg

Rám

Rám stoličky:

(oceľové rúry o priemere 3cm a 4cm, hrúbka steny 3mm: ro- 7,85 g/cm³, (7850 Kg/m³)

Oceľové časti:
Podsedák: V= 31,5 cm³ ; m= 247,3g= 0,2kg
Posuvný valec: V= 35,51 cm³; m=278,8 g= 0,3kg
Madlo pre výškové nastavenie: V= 8,8cm³; m=69,1g = 0,069kg
Nosný hriadeľ: V= 48,84cm³; m=383,4g= 0,4kg
Oceľová podnož: V=534,2cm³; m=4193,47g = 4,2 kg

Plastové časti:
Polypropylénové výstuže v konštrukcii: V= 108,43 cm³; ro=850 kg/m³; m=0,09kg
Polyamid (klzáky): objem jednej polgule: V= 2,3 cm³ x 38= 87,4 cm³; ro=1,4 g/cm³; m=122,4g = 0,122kg

Kovanie

Kovanie:

Hmotnosť kovania(nerezové skrutky, matice a podložky): cca 0,150kg

Plstená položka

Plstená položka:

Hmotnosť plstenej podložky: 0,025kg

Celková hmotnosť stoličky

Celková hmotnosť stoličky:

Celková hmotnosť stoličky: 6,275kg

Najviac zobrazované

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®