Ing. Vladislav Kaputa, PhD.

EKM

Odborný garant

Tel

+421 45 5206 590

Adresa

KMOSL DF TU Zvolen
T.G.Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
Slovensko

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre marketingu obchodu a svetového lesníctva na DF TU vo Zvolene. Je absolventom Lesníckej fakulty na TU vo Zvolene v odbore „Manažment a financovanie lesných podnikov“. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike trhu s drevom a výrobkami z dreva, najmä analýzam obchodu a marketingovému výskumu. Počas pôsobenia na TU vo Zvolene, na zahraničných stážach a práce na projektoch publikoval ako autor a spoluautor 53 prác, z toho 3 vedecké monografie, 21 prác v recenzovaných časopisoch (z toho 16 v zahraničných), ďalej práce v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a knižných publikáciách. V národnej ako aj medzinárodnej projektovej činnosti pôsobil, resp. pôsobí ako spoluriešiteľ projektov: 6. RP, Cost FP 1104, OP VaV – Centrum excelentnosti I. aj II., OP Vzdelávanie, ďalej spoluriešiteľ projektov APVV a tiež pôsobil ako koordinátor nadnárodných aktivít v projekte IS EQUAL / SK-54. Je člen medzinárodnej asociácie International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing (WoodEma, i.a.) a člen Rady ŠVOČ pri DF TU vo Zvolene, kde je gestorom sekcie Marketingu, obchodu a inovačného manažmentu.

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®