Priemyselní dizajnéri by mali byť považovaní  za prvý a najdôležitejší článok v reťazci zavádzania ekologických výrobkov a inovácií. Tento fakt si v súčasnosti uvedomuje väčšina firiem. Pôsobenie dizajnéra môže viesť k priamemu zlepšeniu environmentálneho profilu výrobku, pokiaľ je táto tvorivá činnosť v konkrétnej spolupráci systematicky usmerňovaná.  Keďže práve dizajnér je tvorcom prostredia v ktorom žijeme, je veľmi aktuálne pokúsiť sa nastaviť podmienky vzdelávania tak, aby sa už v škole zapísala do osobnosti študenta dizajnu primárna informácia  a dizajnér si osvojil seriózne zásady ohľadom environmentálneho prístupu k svojej tvorbe.

Na základe sprísňujúcej sa legislatívy ( zákon o ekodizajne zbierka zákonov č. 529/2010), tlaku spotrebiteľov a hlavne požiadaviek praxe budú vysoké školy v najbližších rokoch nútené, aby svojich absolventov profilovali komplexne aj v oblasti ekodizajnu.
Tak, ako študenti dodržiavajú pri navrhovaní nábytku jednotlivé kritériá dizajnu, ako sú ergonómia, konštrukcia či estetický vzhľad, musí sa stať environmentálna analýza ich výrobku nie len formálnou, ale naozaj serióznou súčasťou ich ateliérovej tvorby. Od istého bodu vo vývoji nového produktu je totiž nesmierne ťažké zmeniť niektoré jeho nastavené vlastnosti tak, aby nemali zásadný negatívny dopad na životné prostredie a práve v týchto fázach navrhovania trpia dizajnéri nedostatkom vhodných metodických postupov pre efektívny environmentálny dizajn.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je skvalitnenie vzdelávania v odbore dizajn. Zohľadnenie ekologických kritérií dizajnu bude v blízkej dobe nevyhnutnou súčasťou práce dizajnéra. Vytvorením vzdelávacieho portálu vo forme nového komplexného ekodizajnového nástroja EKM (ekodizajn koncept manuálu) a vizuálnych pomôcok, chceme študentom poskytnúť jednoduchý návod, ktorý by ich mohol systematicky sprevádzať v otázkach zohľadňovania ekologických kritérií dizajnu.

Ekodizajnové nástroje, o ktoré chceme rozšíriť vedomosti a zručnosti študentov sú sami o sebe pomerne náročné na pochopenie a aplikáciu. Boli vyvinuté pre potreby podnikateľov a firiem a preto sme sa rozhodli tieto nástroje zjednodušiť a prispôsobiť špecifickým potrebám študentov slovenských vysokých škôl. Keďže bolo vyvinutých množstvo overených ekodizajnových nástrojov, postupov a metodík, snažili sme sa z veľkého množstva identifikovať tie, ktoré sú pre náš zámer najvhodnejšie a hlavne náš výber mal byť čo najpestrejší.
Cieľom EKM nie je dávať študentom bariéry, ale rozšíriť ich poznanie a tak ich priviesť ku novým udržateľným kreatívnym nápadom.

Ekodizajn Koncept Manuál

Ekodizajn koncept manuál, ako nástroj, predstavuje systematickú metodiku integrácie ekodizajnu do procesu tvorby priemyselného dizajnéra. Použitie nástroja pomáha študentom a dizajnérom predvídať a naučiť sa zahrnúť do svojich konceptov ekologické kritéria tak skoro, ako je to možné.

EKM pozostáva z troch základných celkov

🍂

A

Prvú časť predstavujú základné informácie z ekodizajnu, environmentálnej politiky a ekológie, bez ktorých by dizajnér nebol schopný samostatne pracovať v ďalšej praktickej časti.

🍂

B

Druhú časť tvorí mapa EKM prispôsobených nástrojov, konceptov a metodík.

🍂

C

Tretia sekcia EKM má informovať o existujúcich technológiách a materiáloch, ktoré sú z hľadiska vplyvov na ŽP vhodné alebo nevhodné pre používanie. Cieľom by malo byť postupné dlhodobé budovanie databázy ekologických materiálov, ich vlastností a možností aplikácie v ich vlastných projektoch.

Prečo sme nevytvorili len jeden nami navrhnutý spôsob implementácie ekodizajnu?

Študentské práce a dizajnérske projekty sa líšia od prípadu k prípadu, preto sme považovali za dôležité dať študentovi možnosť výberu ekodizajnovej metodiky, nakoľko ani jedna z nich nie je univerzálna a vhodná pre všetky typy zadaní a projektov. Vyhlásiť práve nami navrhovaný postup za univerzálny a jediný by bolo kontraproduktívne a radšej sme zvolili cestu prispôsobenia súčasných nástrojov pre potreby študentských projektov. Zjednodušenú postupnosť krokov však prakticky vizuálne vytvára EKM web portál, ako nový nástroj, kde postup hovorí jednoznačne o štyroch krokoch:

 • 1

  Oboznámte sa so základnými informáciami z oblasti ekológie a environmentalistiky.

 • 2

  Oboznámite sa s existujúcimi ekodizajnovými nástrojmi, metodikami a konceptmi, ktoré sú prispôsobené Vaším potrebám.

 • 3

  Vyberte metodiku vhodnú pre Váš konkrétny projekt.

 • 4

  Pomocou danej metodiky  a tretej sekcie „materiály“  zapracujte  ekologické kritériá  do návrhu dizajnu výrobku.

Pokiaľ budú mať študenti k dispozícii EKM manuál, mali by byť schopní v krátkom čase posúdiť,ktorá z metodík je vhodná pre vznikajúci koncept dizajnérskeho návrhu, respektíve nájsť vhodnú metódu pre kvalitný redizajn.

DIPO prípadové štúdie

Návrhy taburetov, pri ktorých vývoji boli zohľadnené jednotlivé ekodizajnové nástroje.

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®