DIPO – LIQUID WOOD

Popis produktu

Na začiatok si je nutné uvedomiť fakt, že táto koncepcia – Implementácia ekodizajnu bola navrhnutá pre podnikové procesy a dizajnér sa pri aplikácii tejto metódy stáva „len“ členom vývojového tímu. V našich podmienkach však táto metóda predstavuje jedinečný komplexný systém myslenia, ktorý sa dá prispôsobiť naším potrebám a systematicky nás navádza v tvorivých postupoch k vytvoreniu komplexných inovatívnych výrobkov. 12 krokov nám ukazuje cestu, ako je potrebné myslieť v rámci životného cyklu výrobku, ktorý navrhujete v rátane jeho komerčného uplatnenia, marketingovej stratégie a konca životnosti. Príklad, ktorý uvádzame ukazaje práve pomyselnú zjednodušenú verziu. Zjednodušená hlavne z toho dôvodu, že naša didaktická pomôcka predstavuje taburet DIPO – LIQUID WOOD, ktorý nespotrebováva počas fázy užívania energie a tým pádom nie je potrebné zaoberať sa jeho vnútornou štruktúrou. Pokiaľ by sme navrhovali napríklad kávovar, bolo by nutné, aby členovia tímu boli nie len dizajnéri, ale aj inžinieri, schopný navrhnúť taký výrobok, ktorý spotrebováva počas života menej energií a materiálov a tým pádom by museli vyvinúť reálne stratégie ako to docieliť.

Materiál

Základný materiál

  • Arborform

Doplnkový materiál

  • Recyklovaný polypropylém vystužený skleným vláknom/recyklovaný hliník

Spojovací materiál

  • Pozinkované kovanie

Rozmery

š x v x h

Hmotnosť

10 kg

Autori

Ukážka použitia ekm vo vývoji produktu

1

1. Aký výrobok je nutné pretvoriť, resp. vytvoriť?

Stanovili sme si za cieľ, navrhnúť taburet (didaktickú pomôcku), ktorý by predstavoval kompromis medzi požiadavkami zúčastnených strán, (dizajnér, cieľová skupina, výrobca, obchodník). Kompromis v zmysle návrhu, funkcie a použitých materiálov a súčasne snahu o elemináciu negatívnych environmentálnych dopadov výrobku.

Predbežne sme si dali za cieľ:
1. Vylúčiť materiály, ktoré sú toxické alebo by mohli spôsobiť vážne problémy ŽP už v malom množstve.
2. Chceli sme hľadať inovatívne výrobné a technologické postupy a alternatívne materiály.
3. Efektívne balenie a distribúcia
4. Jednoduchá montáž, používanie, životnosť výrobku
5. Efektívna recyklácia všetkých súčastí výrobku

2

2. Aké sú požiadavky záujmových skupín? Čo sa od výrobku očakáva?

Stanovili sme si zoznam environmentálnych požiadaviek, ktorý by predstavoval kompromis medzi tým, čo je schopný technologicky zvládnuť výrobca, investor, čo očakáva od výrobku uživateľ a čo chce dizajnér ponúknuť, aby splnil očakávania.
Výrobok musí byť šetrný k životnému prostrediu, bez nebezpečných látok, ľahký, trvácny, nadčasový, kompletne demontovateľný, recyklovateľný.

3

3. Aké sú silné a slabé stránky výrobku v porovnaní s konkurenčnými výrobkami?

Aby sa výrobok odlíšil od iných svojho typu na trhu, buď zvolíme pri dodržaní všetkých „predsavzatí“ z kroku 2 výrazný styling výrobku alebo si zvolíme cestu nadčasovosti a zameriame sa na to, aby bol taburet odlišný vo svojej vnútornej podstate a odlíšil sa hlavne inovatívnosťou v použitých materiáolch a výrobných postupoch, ktoré budú poukazovať na jeho ekologickosť. Ideálne by bolo skĺbiť obidve cesty.

4

4. Ktoré sú významné environmentálne aspekty výrobku počas jeho celého životného cyklu?

Rozhodli sme sa pre použitie konkrétnych materiálov a zároveň sme sa snažili minimalizovať ich množstvo
Sedák sme navrhli najprv z recyklovaného polypropylénu (lebo sme vedeli, že budeme hľadať ekologické alternatívy), rovnako ako podnož, ktorú sme zvažovali vyrobiť aj ako hliníkový odliatok. Od začiatku sme počítali s jednoduchým spojovacím kovaním na báze pozinkovaného kovu. V tomto kroku sa uvádza, že je výrobok potrebné hodnotiť buď pomocou niektorej zo zjednodušených LCA metodík, alebo urobiť komplexnú LCA analýzu pomocou softwarového nástroja, čo je náročnejšia, ale o to presnejšia cesta. To je však možné len vtedy, ak už vychádzame z nejakého konkrétneho výrobku a chceme urobiť jeho ekologický re-dizajn v duchu týchto 12-tich krokov. V tom prípade nám LCA poskytne nevyhnutné informácie pre posúdenie súčasného výrobku.

5

5. Ako sa dajú skombinovať požiadavky záujmových skupín a významné environmentálne aspekty do stratégie zlepšovania?

Inovatívnosť konceptu so zachovaním požadovaných funkcií nám zapadla do našho konceptu „hľadania kompromisu“. Treba zdôrazniť, že vzhľadom na to, ako sme v úvode naznačili, že 12 krokov je primárne určených pre prax, naša aplikácia je len istou formou simulácie toho, ako môže tento postup uplatňovať nezávislý dizajnér v systéme svojej tvorby.

6

6. Aké ekodizajnové pravidlá by sa mohli uplatniť?

Na základe jednoduchej štruktúry nášho výrobku sme tento bod považovali za vyriešený v bode 2.

7

7. Aké sú platné právne predpisy v oblasti životného prostredia?

Nakoľko výrobok nie je spotrebičom, momentálne sa ho netýka zákon o ekodizajne. Výrobok je v tejto fáze navrhnutý z recyklovateľných materiálov, avšak naším cieľom je hľadať inovatívne riešenia.

8

8. Ako možno modifikovať funkčné vlastnosti výrobku?

Výrobok plní základnú funkciu. Prechodné pracovné sedenie. Je stohovateľný, demontovateľný. Na spoje nie je použité žiadne atypické kovanie a zároveň je jeho montáž a demontáž jednoduchá za použitia štandardných nástrojov. Pokiaľ by sme túto didaktickú pomôcku navrhovali ako koncepciu DIPO CRADLE, mohli by sme povedať, že vytvorenie dynamického sedenia je práve tou „inovatívnou“ funkciou. V tomto prípade, sme sa však rozhodli pre zachovanie jednoduchého štandardu sedenia na taburete.

9

9. Kde prísť na nové nápady pre nové funkcie výrobku?

Vieme, že vývoj výrobkov vo všeobecnosti je kombináciou kreatívnych a cielených metodických postupov. Hľadali sme preto v patentových databázach, odborných a vedeckých
publikáciách materiály, ktoré by boli schopné suplovať použitie plastu z hľadiska alternácie nielen funkčne ale aj technologicky. Vzniklo niekoľko koncepcií z ktorých sme v bode 10
vygenerovali pre nás najpriechodniejšiu.

10

10. Ako vygenerovať a vyselektovať najlepšie varianty výrobku?

Sedák sme sa rozhodli vyrobiť z materiálu Arborform, čo je vlastne nový patentovaný materiál nazývaný aj tekuté drevo. Tekuté drevo je silný, termoplastický materiál vyrobený zo zmesi lignínu a prírodných vlákien, ako je ľan alebo konope, a prísad, ako je vosk. Tento nový materiál je často oslavovaný ako ekologicky šetrná alternatíva plastov, pretože je netoxický, biologicky odbúrateľný a prírodný. Dá sa spracovávať podobne ako plasty vstrekovaním a/alebo lisovaním a navyše je recyklovateľný, pričom pokusy ukazujú, že zvládne minimálne 5 recyklačných cyklov bez zmeny kvality materiálu.
Podnož sme navrhli v dvoch variantách. Buď by bola vyrobená z recyklovaného polypropylému vystuženého skleným vláknom (viac menej pôvodné riešenie). Druhá varianta aj pôvodne uvažovala o odliatku z recyklovaného hliníka. Ako spojovací materiál sme navrhli použitie štandardného jednodruhového pozinkovaného kovania.V tejto fáze bol navrhnutý základný vzhľad a štruktúra výrobku.
Navrhnutý výrobok sme potom hodnotili z hľadiska jeho celého životného cyklu. Rozhodli sme sa pre variatnutu podnože v recyklovaného hliníka kvôli jeho efektívnejšej recyklácii.

11

11. Ako vyzerá nový výrobok?

Výrobku sme dali formu, ktorá vo svojej jednoduchosti spĺňala naše požiadavky na ľahkosť a nadčasovosť pri zachovaní základnej funkcie.

12

12. Ako komunikovať zákazníkom jednotlivé zlepšenia environmentálneho správania výrobku?

Vytvorenie environmentálneho vyhlásenia o výrobku. V tomto bode vieme marketingovú stratégiu navrhnúť znova len teoreticky. Študent alebo dizajnér však môže v tomto kroku vytvoriť vyhlásenie vo forme „technického“ popisu výrobku a zhrnutí jeho silných stránok. Navrhnúť a vyrobiť predpokladané balenie. Tak isto by mala byť súčasťou tohoto popisu z hľadiska implementácie ekodizajnu aj LCA analýza jednou z dostupných kvalitatívnych alebo kvantitatívnych metód. Kvalitný dizajn by ho mal automaticky radiť ku špičke a rovnako je možné v tejto fáze zvažovať názov, logo a v rámci semestrálnych prác „poster“, „reklamu“, „brožúru“ alebo „leták“, ktorý o Vašom návrhu informuje verejnosť alebo potenciálneho investora.

Najviac zobrazované

© Copyright - ekm.ekodizajn.sk - Graphic elements by Ing. Miroslav Chovan, ArtD. - Created by rudi®